Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2020. január 1. napjától

Az ÁSZF hatálya  1.1. A jelen ÁSZF 2020. év január hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad, mindezekkel egyidejűleg a korábban hatályos ÁSZF hatályát veszti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépését megelőzően, a Felhasználó(ka)t a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja. Felhasználó a weboldal(ak) használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal(ak) használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 1.2. Jelen ÁSZF-ben foglaltak érvényesek a Szolgáltató által üzemeltetett https://b2b.rgbinternational.hu honlapon (Webáruházban) elérhető és megvásárolható, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (tel.: +36 30 171 3292) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. 1.3. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre a Magyar Köztársaság területén, amely a Webáruház és a Vásárló között elektronikusan jön létre. 1.4. A Szolgáltató kizárólag kis- és nagykereskedőket, gyártókat és szervizeket szolgál ki. A Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A regisztrációval a Szolgáltató Partnere tudomásul veszi és elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A hozzáférési adatok átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a hozzáférési adatok tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 1.5. A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 1.6. Az Eladó által a Termékeknek a Vevő számára történő értékesítésére vonatkozó minden javaslat Felhívásnak és nem szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak (ajánlatnak) minősül. 1.7. Szerződés csak attól az időponttól jön létre, amikor a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et és miután az Eladó írásban elfogadja a megrendelést (mely a Vevő által tett ajánlatnak minősül, függetlenül attól, hogy a vételi ajánlat a Felhíváson alapult-e). A minimális rendelési érték nettó 25.000.-Ft. Ha a rendelés nem éri el a megadott összeghatárt, nem áll módunkban kiszállítani/kiküldeni a csomagot.   A Szolgáltató ADATAI Cégnév: RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: RGB International Kft. Székhely és levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 131/B. Cégjegyzékszám: 09-09-028086 Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25728545-2-09 Statisztikai számjel: 25728545-4791-113-09. Pénzforgalmi jelzőszám: MKB Bank Zrt. által vezetett 10300002-10667507-49020018 Képviseli: Mészáros-Tóth Rebeka, ügyvezető A tárhely-szolgáltató adatai: A tárhely-szolgáltató cégneve: Servergarden Kft A tárhely-szolgáltató székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: [email protected] A tárhely-szolgáltató weboldala: www.servergarden.hu RGB Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/30 171 3292 Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el: Munkanapokon: 8:00–17:30, Ünnepnapokon nem elérhető! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető. RGB és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: [email protected] FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK „Felek”: Szolgáltató (azaz eladó) és Felhasználó (azaz vevő) együttesen. „Honlap”: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál „Szerződés”: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés „Szexuális termék”: Olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése szerint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével. „Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz „Termék”: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi „Vállalkozás”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy „Vevő/Ön”: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy/ vállalkozás  
  1. A szolgáltatás igénybevétele
  2. A megrendelések leadása a b2b.rgbinternational.hu online nagykereskedelmi webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató rögzít a webáruházban. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Megrendelők részére. A megrendelés leadása csak regisztrált partnerként lehetséges. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Rendelés megerősítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató automatikusan visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Megrendelő adatait. A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Az oldalon az árak forintban értendők, azok Nettó árak, az áfát nem tartalmazzák.
  3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A raktárunkban megtalálható termékeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – akár 2-3 napon belül házhoz szállítjuk. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy menet közben előálló készletfogyás miatt késve, vagy mégsem tudjuk teljesíteni a rendelést. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság minősített szolgáltató készíti el a Szolgáltató megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a KBOSS.hu Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint. A Szolgáltató által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. KELLÉKSZAVATOSSÁG A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Felhasználó kellékszavatossági a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Felhasználóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 12.2. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 12.3. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 12.4. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 12.5. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 12.6. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 12.7. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint: 12.7.1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti 12.8. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 12.9. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Felhasználó esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó már nem érvényesítheti. 12.10. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 12.11. A fogyasztó kellékszavatossági jogát akkor érvényesítheti, ha igazolni tudja a szerződés megkötését. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Amennyiben a Szolgáltató vitatja a szerződés megkötésének tényét, a Felhasználó figyelmét fel kell hívni a panasztételi lehetőségeire. III. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri vásárlóitól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállitásához szükségesek.
  2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  3. Panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected]́men.
Letöltés